Školská rada
  

ŠKOLSKÁ RADA

PŘI ZŠ A MŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ,KŘIŽNÁ 782

Pro období 12. 07. 2021 – 12. 07. 2024 byli zvoleni do Školské rady (dále jen ŠR) tito zástupci:

 

Dne 9.6.2021 proběhly na ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782 volby do školské rady s tímto výsledkem:

Jako zástupce z řad rodičů za ZŠ byla zvolena paní Veronika Frydrychová.

Této části voleb se zúčastnilo 46 voličů, vítězka byla zvolena všemi hlasy.

 

Dne 9.6.2021 proběhly na ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782 volby do školské rady s tímto výsledkem:

Jako zástupce z řad učitelů byla zvolena Mgr. Jitka Korábečná.

Této části voleb se zúčastnilo 24 pedagogických pracovníků, vítězka byla zvolena jednomyslně.

Jako zástupce Zlínského kraje přijala volbu do školské rady Mgr. Zdislava Odstrčilová.

 

Kompetence ŠR:

  • Schvaluje školní a stipendijní řád, výroční zprávu školy, návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření, tím plní funkci veřejné kontroly školy, v případě soukromé školy si ke zprávě o hospodaření může vyžádat posouzení auditora,
  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, jakož i ke koncepčním záměrům rozvoje školy,
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Ředitel školy je tyto účely povinen umožnit radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.
  • Funkční období členů ŠR je tři roky.